Statut Przedszkola Publicznego w Polwicy
1. Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy oraz niniejszego statutu
2. Uchwala nr 3/2017/2018 Rady Pedagogicznej w sprawie wprowadzenia Statutu przedszkola Publicznego w Polwicy
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1
1. Przedszkole Publiczne w Polwicy zwane dalej przedszkolem jest placówką publiczną.
2. Siedziba przedszkola znajduje się w Polwicy, Polwica 23, 55-216 Domaniów.
3. Przedszkole używa pieczęci: podłużnej, w pełnym brzmieniu:
Przedszkole Publiczne w Polwicy,
Polwica 23, 55-216 Domaniów
tel. 71 301 9 2 17,
NIP 912 139097, Regon 001012301
§ 2
1. Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Domaniów.
2. Siedziba organu prowadzącego znajduje się w Urzędzie Gminy Domaniów, Domaniów 56, 55-216 Domaniów.
3. Przedszkole, jest jednostką budżetową Gminy Domaniów. W związku z powyższym umowy w zakresie usług zawiera dyrektor przedszkola.

§ 3
1. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad przedszkolem jest Dolnośląski Kurator Oświaty - Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław.

§ 4
4. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 16.00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
5. Czas pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola w uzgodnieniu z radą rodziców.
6. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę przez pięć godzin dziennie. W przedszkolu czas realizacji godzin bezpłatnych jest ustalony od godziny 8.00 do godziny 13.00.
7. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.
8. Rok szkolny w przedszkolu rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy się 31 sierpnia roku następnego.
9. Termin przerwy wakacyjnej (lipiec lub sierpień) zatwierdza w arkuszu organizacyjnym organ prowadzący.
10. Wychowankowie przedszkola mogą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków w firmie wybranej i zaakceptowanej przez rodziców.
11. Przedszkole jest miejscem praktyk pedagogicznych dla studentów wyższych uczelni. Koszty związane z praktykami pokrywa uczelnia kierująca studenta.
12. W przedszkolu w codziennej pracy mogą uczestniczyć wolontariusze bądź osoby skierowanie na odbycie stażu przez odpowiednie instytucje.
13. Przedszkole stwarza dogodne warunki do działania w jednostce stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej jednostki.
14. W przedszkolu mogą być prowadzone badania pedagogiczno-psychologiczne przez uprawnionych do tych badań specjalistów, pracowników pedagogiczno-psychologicznych. Osoby z zewnątrz mogą prowadzić badania po wyrażeniu zgody przez rodziców (opiekunów) wychowanków.


ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 5
1. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko ma osiągnąć dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.
2. Osiągnięciu tego celu ma służyć realizowanie przez przedszkole następujących zadań:
a) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;
b) stworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;
c) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;
d) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
e) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;
f) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualności, oryginalności dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;
g) tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
h) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie
o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;
i) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;
j) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;
k) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;
l) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;
m) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;
n) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;
o) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;
p) organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego;
q) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur;
3. W przypadku ostatniego zadania obowiązuje zasada, że przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym nie dotyczy dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz ze względu na niepełnosprawności sprzężone, jeżeli jedną z nich jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Dotyczy to również dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne rodzaje niepełnosprawności, jeżeli dodatkowo z indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego wynika brak możliwości realizacji przygotowania do posługiwania się językiem obcym nowożytnym ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka.
4. Założenia podstawy programowej opierają się na wielokierunkowym rozwoju dziecka polegającym na systematycznym pojawianiu się najpierw prostych, a następnie bardziej skomplikowanych umiejętności we wszystkich obszarach rozwoju człowieka. Wielokierunkowy rozwój umożliwia wielokierunkową aktywność poznawczą dziecka, efektem czego jest dojrzała osobowość dziecka w przyszłości. Ponieważ rozwój dziecka i jego aktywność poznawcza wzajemnie się warunkują, to zadaniem nauczyciela jest organizowanie dziecku przestrzeni do aktywności badawczej, wspieranie i stymulowanie rozwoju oczekiwań poznawczych, działaniowych, a także rozwijanie jego aktywności edukacyjnej.
5. Osiągnięcia dziecka kończącego edukację przedszkolną zgrupowane są w odniesieniu do czterech obszarów rozwoju; fizycznego, emocjonalnego, społecznego, poznawczego.

§ 6
1. Do zadań przedszkola należy:
a) zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez przedszkole;
b) zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiedniego do istniejących potrzeb;
c) stworzenie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, emocjonalny i fizyczny dzieci w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;
d) realizacja programów, które uwzględniają podstawę programową wychowania przedszkolnego;
e) zapewnianie bezpiecznych i optymalnych warunków do opieki i harmonijnego psychoruchowego rozwoju, wychowania i edukacji dziecka, poszanowania godności osobistej oraz życzliwego i podmiotowego traktowania;
f) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanków poprzez obserwację zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, także wykorzystywanie wyników obserwacji w procesie uczenia i nauczania;
g) udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom;
h) organizowanie opieki nad dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
i) przeprowadzanie rekrutacji dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
j) zatrudnianie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
k) zapewnienie dzieciom wyżywienia poprzez prowadzenie stołówki;


ROZDZIAŁ III
SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ PRZEDSZKOLA

§ 7
1. Praca opiekuńczo - wychowawcza i dydaktyczna w przedszkolu prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę wychowania przedszkolnego, zgodnie z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego dla poszczególnych grup.
2. Program wychowania przedszkolnego stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

§ 8

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, w celu wspierania potencjału rozwojowego dziecka i stwarzaniu warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola.
2. W przedszkolu organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc udzielana jest wychowankom, rodzicom i nauczycielom zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
3. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, w tym prowadzenie obserwacji pedagogicznych, ma na celu rozpoznawanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w środowisku przedszkolnym.
4. Nauczyciele, wychowawcy grup i specjaliści współpracują ze sobą w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem, w zakresie wspierania go i udzielania mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Dostosowują sposoby i metody pracy do możliwości psychofizycznych dziecka.
5. W udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej bierze też udział pomoc nauczyciela, do której zadań należy wspieranie nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.
6. Dyrektor powinien planować i prowadzić wspomaganie mające na celu m.in. podejmowanie działań podnoszących jakość udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
7. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców grup i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu zapewniają poradnie oraz placówki doskonalenia nauczycieli na wniosek dyrektora przedszkola.
8. Jeżeli natomiast udzielana dziecku pomoc psychologiczno-pedagogiczna nie przynosi efektów i nie następuje poprawa funkcjonowania dziecka, wówczas dyrektor przedszkola za zgodą rodziców dziecka będzie mógł wystąpić do poradni psychologiczno-pedagogicznej z wnioskiem o przeprowadzenie pogłębionej diagnozy specjalistycznej problemu dziecka.
9. Podstawę do objęcia dzieci pomocą psychologiczno-pedagogiczną stanowi rozporządzenie MEN w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

§ 9
1. Wychowanie przedszkolne dzieci niepełnosprawnych, dla których poradnia psychologiczno – pedagogiczna wydała orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego prowadzone jest w przedszkolu w oddziale ogólnodostępnym. Dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego organizowane są zajęcia rewalidacyjne.
2. Przedszkole zapewnia odpowiednie, ze względu na indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne wychowanków, warunki do zajęć, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne.
3. Przedszkole organizuje zajęcia zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
4. Przedszkole zapewnia wychowankom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowaniem społecznym:
a) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
b) odpowiednie warunki do zajęć oraz w miarę możliwości sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne;
c) realizację programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dziecka;
d) zajęcia specjalistyczne, stosownie do zaleceń w orzeczeniach poradni psychologiczno – pedagogicznej i możliwości organizacyjnych przedszkola;
e) zajęcia rewalidacyjne stosownie do potrzeb;
f) integrację ze środowiskiem rówieśniczym;
5. W przedszkolu powołuje się zespół ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W skład zespołu wchodzą: wychowawca oddziału jako przewodniczący zespołu oraz nauczyciele specjaliści, zatrudnieni w przedszkolu. Zebrania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w semestrze.
6. Dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zespół na podstawie orzeczenia opracowuje indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny (IPET) na okres wskazany w orzeczeniu. Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka, uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie oraz zalecenia zawarte w orzeczeniu we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
7. IPET opracowuje się w terminie do 30 września roku szkolnego w którym dziecko rozpoczyna od początku roku szkolnego realizowanie wychowania przedszkolnego lub w terminie 30 dni od dnia złożenia w przedszkolu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

§ 10
1. Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zapisy ustawy Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw i rozporządzeń.
2. Dzieci przyjmuje się do publicznych przedszkoli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
3. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.
4. Postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone z wykorzystaniem systemów informatycznych.
5. Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.
6. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
a) wielodzietność rodziny kandydata,
b) niepełnosprawność kandydata,
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
7. Kryteria, o których mowa w ust. 6, mają jednakową wartość.
8. Jeśli po I etapie postępowania rekrutacyjnego oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami bądź kandydaci uzyskali równorzędną ilość punktów, komisja rekrutacyjna kieruje się kryteriami dodatkowymi, określonymi Uchwałą Gminy Domaniów w sprawie kryteriów rekrutacji, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnianie w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Domaniów.
9. Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do publicznego przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami..
10. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie wyznaczonym przez organ prowadzący.
ROZDZIAŁ IV
SPOSÓB SPRAWOWANIA OPIEKI NAD DZIEĆMI W CZASIE ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU ORAZ W CZASIE ZAJĘĆ POZA PRZEDSZKOLEM

§ 11
1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych oraz potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:
a) zapewnia bezpośrednią i stalą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola;
b) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym;
c) stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp, ppoż.;
d) współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczna i poradniami specjalistycznymi zapewniając w miarę potrzeb konsultacje i pomoc;
2. Dyrektor przedszkola powierza oddział opiece jednego lub dwóch nauczycieli. Uzależnione jest to nie tylko od czasu pracy oddziału, ale także od realizowanych w przedszkolu zadań.
3. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej jest wskazane, aby ten sam nauczyciel opiekował się danym oddziałem do czasu zakończenia korzystania z wychowania przedszkolnego przez dzieci tego oddziału.
4. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzaju niepełnosprawności dzieci oraz oczekiwań rodziców.
5. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel lub nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
6. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora na wniosek nauczycieli programami wychowania przedszkolnego.
7. Godzina prowadzonych przez nauczyciela zajęć nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu trwa 60 minut.
8. Czas prowadzonych w przedszkolu zajęć powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci, z tym że czas prowadzonych w przedszkolu zajęć religii, zajęć rewalidacyjnych, rytmiki, gimnastyki korekcyjnej powinien wynosić:
a) z dziećmi w wieku 3 - 4 lat – około 15 minut,
b) z dziećmi w wieku 5 - 6 lat – około 30 minut.
9. Dzieci nie uczestniczące w zajęciach dodatkowych mają w czasie ich trwania zapewnioną opiekę nauczyciela.
10. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej przedszkola są:
a) obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego wraz z językiem obcym nowożytnym w zakresie podstawy programowej,
b) dodatkowe zajęcia edukacyjne: zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci, religia.


ROZDZIAŁ V
SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA PRZEZ RODZICÓW ( OPIEKUNÓW PRAWNYCH) LUB UPOWAŻNIONĄ PRZEZ NICH OSOBĘ ZAPEWNIAJĄCĄ DZIECKU PEŁNE BEZPIECZEŃSTWO

§ 12
1. Przedszkole sprawuję opiekę nad dzieckiem od momentu wejścia dziecka do sali przedszkolnej, do chwili odebrania dziecka z sali lub ogrodu przez rodziców, prawnych opiekunów lub osoby upoważnione na piśmie przez rodziców.
2. Dzieci są przyprowadzane do przedszkola i odbierane przez rodziców/prawnych opiekunów lub osoby upoważnione na piśmie przez rodziców/prawnych opiekunów.
3. Dziecko oddane pod opiekę przedszkola może być wydane rodzicom, opiekunom prawnym i innym osobom upoważnionym na piśmie przez rodziców, wg określonego wzoru.
4. Ze względu na organizację pracy przedszkola, bezpieczeństwo i ramowy rozkład dnia przedszkola, zaleca się, aby dzieci najpóźniej do godz. 8.00 były przyprowadzane do przedszkola.
5. Szczegółowy rozkład odpowiedzialności nauczycielek załączony jest do bieżącego harmonogramu pracy, który szczegółowo opisuje sposób pełnienia opieki nad dziećmi przez nauczycieli w układzie tygodniowym, ze szczególnym podziałem sprawowania pracy w tzw. grupach łączonych.
6. W sytuacjach zmiany stałego planu dnia (typu wycieczki, wyjścia, spacery), opiekę nad grupami mają nauczycielki zgodnie z zatwierdzoną przez dyrektora kartą wycieczki lub wpisem do zeszytu wycieczek.
7. Rodzice wiedzą, do której sali „schodzą się” dzieci oraz z której sali należy odebrać dziecko.
8. Dziecko musi być przyprowadzone do wychowawcy grupy i odebrane od wychowawcy grupy lub nauczyciela, który pełni opiekę nad dziećmi.
9. Rodzice mają obowiązek wejść do sali lub do ogrodu przedszkolnego, aby odebrać dziecko. Nauczyciel musi wiedzieć i widzieć, kto przyprowadza i odbiera dziecko.
10. Godziny przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola są zawarte w deklaracji korzystania ze świadczeń przedszkola. Rodzice muszą przestrzegać godzin przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola wg zadeklarowanych godzin.
11. Osoby upoważnione muszą wylegitymować się podczas odbioru dziecka z przedszkola.
12. Osoby upoważnione przez rodziców/prawnych opiekunów są odpowiedzialne za dziecko od momentu odebrania z go sali.
13. W przypadku odbioru dziecka podczas zajęć dodatkowych rodzic zobowiązany jest zgłosić ten fakt wychowawcy grupy lub nauczycielowi pełniącemu opiekę nad jego dzieckiem.
14. W przypadku, gdy w przedszkolu są uroczystości, imprezy a rodzice podejmują decyzję, aby odebrać dziecko z przedszkola po imprezie, zgłaszają ten fakt wychowawcy grupy. Jeżeli są to osoby - goście, którzy mają odebrać dziecko z przedszkola, to obowiązuje pisemne upoważnienie.

ROZDZIAL VI
FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA Z RODZICAMI ORAZ CZĘSTOTLIWOŚĆ ORGANIZOWANIA KONTAKTOW Z RODZICAMI

§ 13
1. Przedszkole współdziała z rodziną dziecka celem pomocy w wychowaniu i przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej, poznaniu środowiska oraz domu rodzinnego dziecka.
2. Przedszkole bierze czynny udział w wyznaczaniu kierunków działania korzystnych dla dzieci i rodziców w następujących zakresach:
a) rozszerzanie i pogłębianie wiedzy rodziców o dziecku;
b) ustalanie jednolitych form oddziaływania wychowawczego;
c) podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców;
d) zapoznanie rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego;
e) zapoznanie rodziców z programem wychowania przedszkolnego realizowanego w danej grupie wiekowej;
f) wymianą informacji o postępach i trudnościach dziecka.

3. Formy współpracy przedszkola z rodzicami :
a) zebrania ogólne – co najmniej 2 razy w roku szkolnym,
b) zebrania grupowe - co najmniej 2 razy w roku szkolnym,
c) konsultacje i rozmowy indywidualne z nauczycielami, specjalistami oraz dyrektorem,
d) zajęcia otwarte, warsztaty,
e) wymiana informacji drogą elektroniczną, telefoniczną, informacje pisemne,
f) imprezy i uroczystości z udziałem rodziców,
g) tablica informacyjna dla rodziców,
h) spotkania i zebrania rady rodziców,
i) pedagogizacja rodziców,
4. Przedszkole w miesiącach letnich organizuje dni adaptacyjne dla nowoprzyjętych dzieci. Na zajęcia zgłaszają się rodzice wraz z dzieckiem.


ROZDZIAŁ VII

ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH SZCZEGÓŁOWE KOMPETENCJE


§ 14
1. Organami Przedszkola są dyrektor przedszkola, rada pedagogiczna oraz rada rodziców. Rada pedagogiczna i rada rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.

§ 15
1. Dyrektor przedszkola, w szczególności:
a) kieruje działalnością przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz;
b) sprawuje nadzór pedagogiczny;
c) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
d) realizuje uchwały rady pedagogicznej;
e) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
f) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom
w czasie zajęć organizowanych przez placówkę;
g) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
h) stwarza warunki do działania w placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki;
i) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;
2. Dyrektor przedszkola może, w drodze decyzji, skreślić dziecko z listy przedszkola w przypadkach określonych w statucie placówki. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej. Przepis ten nie dotyczy dziecka objętego obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego.
3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.
4. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników placówki;
b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom placówki;
c) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników placówki;
5. Dyrektor placówki w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i rodzicami.
6. W przypadku nieobecności dyrektora przedszkola zastępuje go inny nauczyciel przedszkola, wyznaczony przez organ prowadzący.

§ 16
1. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor placówki i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce.
2. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor placówki.
4. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze (w związku z podsumowaniem pracy nauczycieli z dziećmi, diagnozy, obserwacji dzieci), po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.
5. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora placówki, organu prowadzącego placówkę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
6. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.
7. Dyrektor placówki przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola.
8. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
a) zatwierdzanie planów pracy placówki;
b) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu po zaopiniowaniu ich projektów po zaopiniowaniu ich przez radę pedagogiczną i radę rodziców;
c) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli placówki;
d) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy dzieci;
e) realizowanie wniosków z nadzoru pedagogicznego, w tym również wniosków przekazanych przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu doskonalenia pracy placówki;
9. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
a) organizację pracy placówki, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;
b) projekt planu finansowego placówki;
c) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
d) propozycje dyrektora placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
e) program wychowania przedszkolnego zaproponowanego przez nauczyciela;

§ 17
1. Dyrektor placówki wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłoczne zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego przedszkole. Rozstrzygniecie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
2. Rada pedagogiczna przygotowuje i przedstawia projekt statutu placówki lub jego zmian i uchwala go radzie pedagogicznej.
3. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
4. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły lub placówki.


§ 18
1. W przedszkolu działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców dzieci.
2. W skład rady rodziców wchodzi co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków placówki. W wyborach jednego dziecka reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
a) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
b) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oraz przedstawicieli rad oddziałowych;
4. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów placówki, organu prowadzącego placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach placówki.
5. Do kompetencji rady rodziców należy:
a) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania placówki;
b) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola;
6. W celu wspierania działalności statutowej placówki, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Fundusze te są przechowywane na odrębnym rachunku bankowym rady rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez radę rodziców.
7. Rada rodziców może porozumiewać się z radami rodziców innych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych i ustalać zasady i zakres współpracy.

§ 19
1. Organy przedszkola współdziałają ze sobą w celu właściwego wykonywania kompetencji określonych w statucie, zapewnienia bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami.
2. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji.
3. W przypadku zaistnienia sporów pomiędzy organami przedszkola, do rozpatrzenia sporu dyrektor powołuje komisję w składzie :
a) trzech członków rady pedagogicznej,
b) trzech członków rady rodziców,
c) dyrektor, pełniący funkcję przewodniczącego tej komisji.
4. Komisja podejmuje decyzję w trybie głosowania. Od decyzji komisji przysługuje prawo odwołania do właściwych organów ( organu prowadzącego przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny).ROZDZIAŁ VIII
ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

§ 20
1. Szczegółowe zasady organizacji przedszkola określa arkusz organizacyjny opracowany przez dyrektora zgodnie z wytycznymi w ustawie Prawo oświatowe. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący.
2. Dyrektor przedszkola przekazuje arkusz organizacji przedszkola, zaopiniowany przez zakładowe organizacje związkowe, organowi prowadzącemu przedszkole.
3. Organ prowadzący przedszkole, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, zatwierdza arkusz organizacji przedszkola.
4. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:
a) liczbę oddziałów;
b) liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach;
c) tygodniowy wymiar zajęć z religii, zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, o ile takie zajęcia są w przedszkolu;
d) czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów;
e) liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;
f) liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze wraz z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;
g) liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze oraz etatów przeliczeniowych;
h) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli;
5. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzaju niepełnosprawności dzieci oraz oczekiwań rodziców.
6. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel lub nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.§ 21
1. Przedszkole jest placówką 3 oddziałową.
2. Liczba dzieci w oddziale przedszkola wynosi nie więcej niż 25.
3. Oddział przedszkola obejmuje dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności.
4. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego przedszkole, liczba dzieci w oddziale może być niższa niż 25 dzieci.
5. Przedszkole sprawuje opiekę nad dzieckiem od momentu przekazania dziecka przez rodzica/ opiekuna prawnego lub inną upoważnioną osobę pod opiekę wychowawcy grupy do czasu odbioru dziecka przez rodzica/opiekuna prawnego lub inną upoważnioną przez nich osobę.
6. W uzasadnionych przypadkach, w czasie absencji dzieci i nauczycieli, np. w okresach międzyświątecznych, dyrektor przedszkola może podjąć decyzję o łączeniu oddziałów.
7. Liczba dzieci po połączeniu oddziałów nie może przekroczyć 25 osób.


§ 22
1. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:
a) 4 sale zajęć dla poszczególnych oddziałów (I, II, III,),
b) pomieszczenie do pracy dla specjalistów,
c) szatnie dla dzieci,
d) pomieszczenie gospodarcze,
e) łazienki i toalety,
f) pomieszczenia administracyjne,
g) pomieszczenia kuchenne,
h) pomieszczenia piwniczne .
2. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego
z odpowiednio dobranym sprzętem terenowo - rekreacyjnym dostosowanym do wieku dzieci.
3. Nauczyciele dbają o codzienny pobyt dzieci na świeżym powietrzu.
4. W salach zajęć zapewnia się temperaturę co najmniej 20° C, a przypadku niższej temperatury, dyrektor przedszkola zawiesza zajęcia w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole.
5. Wszystkie zajęcia organizowane poza terenem przedszkola powinny być uzgadniane z dyrektorem lub osobą go zastępującą. Szczegółową organizację zajęć poza terenem przedszkola określa „Regulamin spacerów i wycieczek organizowanych w Przedszkolu Publicznym w Polwicy”.

§ 23
1. Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu innych dzieci i personelu.
2. W sytuacji rażących przypadków związanych z przyprowadzaniem do przedszkola dzieci będących w trakcie infekcji zagrażającej zdrowiu dziecka i innych osób z placówki, nauczyciel ma prawo żądać od rodziców przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania do przedszkola.
3. W przypadku złego samopoczucia lub wypadku dziecka, rodzice/osoby upoważnione zostają niezwłocznie powiadomieni, a dziecku udzielana jest pierwsza pomoc.
4. W przedszkolu nie podaje się dzieciom żadnych lekarstw, chyba że rodzice przedstawią zaświadczenie lekarskie z zaleceniem podawania lekarstwa dziecku przewlekle choremu, w czasie jego pobytu w przedszkolu, ze wskazaniem dawkowania oraz sposobu użycia leku wraz z informacją przekazaną dyrektorowi przedszkola i po wyrażeniu zgody przez nauczyciela do wykonywania tych czynności.


.

ROZDZIAŁ IX
PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECI, W TYM PRZYPADKI, W KTÓRYCH DYREKTOR PRZEDSZKOLA MOŻE SKREŚLIĆ DZIECKO Z LISTY WYCHOWANKÓW

§ 24
1. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka.
2. Dziecko ma prawo:
a) do szacunku i indywidualnego tempa rozwoju,
b) do poszanowania jego godności i wartości,
c) do swobody myśli, sumienia i wyznania,
d) prosić o to czego chce, ale nie żądać tego,
e) podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje,
f) uczestniczyć we wszystkich formach aktywności proponowanych przez przedszkole,
g) przebywać w warunkach zapewniających bezpieczeństwo,
h) zdobywać wiedzę i umiejętności, badać i eksperymentować,
i) popełniać błędy i zmieniać zdanie,
j) odnosić sukcesy,
k) do swojej prywatności, samotności i niezależności,
l) do nienaruszalności cielesnej,
m) do snu i wypoczynku, jeśli tego potrzebuje,
n) do zdrowego żywienia, gdy jest głodne i spragnione,
o) do pomocy nauczyciela w sytuacjach trudnych dla niego,
p) znać swoje prawa i korzystać z nich,
q) do spokoju i samotności, gdy tego chce,
r) do pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą,
s) do wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi,
t) do wspólnoty i solidarności w grupie,
u) do zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,
v) do pomocy ze strony dorosłych i kontaktów z nimi na zasadzie równouprawnienia,
w) do doświadczania konsekwencji swojego zachowania.

§ 25
1. Dziecko ma obowiązek :
a) postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi,
b) stosować normy i formy grzecznościowe w stosunku do kolegów i osób dorosłych,
c) dbać o bezpieczeństwo, zdrowie swoje oraz kolegów,
d) przestrzegać zasad obowiązujących w grupie,
e) respektować polecenia nauczyciela,
f) utrzymywać porządek wokół siebie,
g) sprzątać zabawki po skończonej zabawie,
h) nie przeszkadzać innym w zabawie,
i) dbać o swoją higienę osobistą oraz estetyczny wygląd,
j) wywiązywać się z przydzielonych zadań i obowiązków,
k) nieść pomoc rówieśnikom i młodszym kolegom,
l) szanować godność i wolność drugiego człowieka,
m) informować nauczyciela o zagrożeniach i własnych sytuacjach trudnych.


§ 26
1. Wychowankowie przedszkola mogą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Rodzice nie mają obowiązku ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie dzieci jest dobrowolne. Rodzice podejmują decyzję o wyborze firmy ubezpieczeniowej. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice/opiekunowie prawni na początku każdego roku szkolnego. Rodzice, którzy chcą skorzystać z ubezpieczenia, wyrażają pisemną zgodę na przystąpienie do ubezpieczenia NNW i potwierdzają otrzymanie ogólnych warunków ubezpieczenia NNW na piśmie.

§ 27
1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
2. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są zobowiązani do:
a) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego,
b) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia,
c) informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku spełnianego w sposób określony w art. 36 ust. 10 w ustawie Prawo oświatowe,
3. Kontrolowanie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego należy do zadań dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka.
4. Dyrektorzy publicznych przedszkoli są zobowiązani powiadomić dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz o zmianach w tym zakresie.

§ 28
1. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do przedszkola mają prawo do:
a) uzyskiwania i wymiany informacji na temat możliwości rozwojowych dziecka, jego postępów, stanu gotowości szkolnej, problemów i zachowania oraz na temat pracy przedszkola,
b) uzgadniania z nauczycielami i specjalistami kierunków i zakresu zadań związanych z rozwojem dziecka, zgodnie z jego możliwościami i potrzebami,
c) wyrażania i przekazywania nauczycielom oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,
d) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwa – radę rodziców,
e) zapoznania się z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy dydaktycznej i wychowawczej.
§ 29
1. W interesie dzieci i w ramach dobrej współpracy do podstawowych obowiązków rodziców/opiekunów prawnych dziecka, należy:
a) przestrzeganie niniejszego statutu i innych wewnętrznych regulaminów przedszkola,
b) respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców,
c) przyprowadzanie i odbieranie dzieci zgodnie z ustalonymi zasadami zapewniającymi dzieciom bezpieczeństwo oraz godzinami przyprowadzania i odbioru dziecka ustalonymi w porozumieniu przedszkolnym,
d) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,
e) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, a zwłaszcza niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych, wszawicy i innych chorobach wieku dziecięcego,
f) kontaktowanie się z nauczycielami oraz uczestnictwo w zebraniach ogólnych
i grupowych, spotkaniach indywidualnych w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
g) udzielanie nauczycielom rzetelnej informacji o dziecku,
h) punktualne przyprowadzanie dziecka do przedszkola, umożliwiające mu udział w organizowanych zajęciach oraz zapewnienie mu bezpieczeństwa i realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
i) nie przyprowadzanie do przedszkola dzieci chorych, których stan zdrowia zagraża im samym oraz innym dzieciom i pracownikom przedszkola,
j) wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka
2. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są obowiązani do :
a) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola,
b) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia.
3. Rodzice zobowiązani są do wdrażania i przestrzegania zasad postępowania dziecka w przedszkolu, zawartych w Kodeksie Przedszkolaka.


§ 30
1. Dyrektor może, w drodze decyzji skreślić dziecko z listy dzieci uczęszczających do przedszkola na podstawie uchwały rady pedagogicznej w następujących przypadkach:
a) dziecko bez usprawiedliwienia jest nieobecne w przedszkolu ponad miesiąc;
b) rodzice dziecka nie wywiązują się z obowiązku pokrywania należności za pobyt dziecka w przedszkolu;
c) zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu innych wychowanków;
2. Decyzję o skreśleniu dziecka z listy rodzice/prawni opiekunowie otrzymują na piśmie z uzasadnieniem w terminie 7 dni od jej podjęcia. Od decyzji przysługuje odwołanie do dyrekcji przedszkola w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.


ROZDZIAŁ X
ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA POBYT DZIECI W PRZEDSZKOLU
I KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA


§ 31
1. Wysokość i zasady wnoszenia opłat za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę ustala się zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Gminy Domaniów w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Domaniów.
2. Wysokość opłaty, o której mowa w pkt. 1 wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć pobytu dziecka w przedszkolu.
3. Szczegółowe zasady związane z wnoszeniem opłat za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę reguluje uchwała Rady Gminy Domaniów.
§ 32
1. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci.
2. Przedszkole zapewnia 3 posiłki: śniadanie, drugie śniadanie, obiad.
3. Opłatę za korzystanie z posiłków przez dziecko w przedszkolu, rodzice/opiekunowie prawni wnoszą w okresach miesięcznych tj. do 15-tego dnia każdego następnego miesiąca, za miesiąc poprzedni, na podstawie pisemnej informacji.
4. Szczegółowe zasady organizacji żywienia na terenie przedszkola, wnoszenia odpłatności za żywienie oraz zwroty w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu zawarte są w Regulaminie korzystania z żywienia w przedszkolu.
4. Rodzice/opiekunowie prawni ubiegający się o skorzystanie z ulg i zwolnień z opłat za wyżywienie muszą złożyć wniosek i stosowne dokumenty do GOPS w Domaniowie.

ROZDZIAŁ XI
ZAKRS ZADAN NAUCZYCIELI ORAZ INNYCH PRACOWNIKÓW

§ 33
1. W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli posiadających przygotowanie pedagogiczne i odpowiednie kwalifikacje zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie i bezpieczeństwo oraz postawę moralną i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej dziecka.
3. Nauczyciele obowiązani są :
a) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym im stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola: wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,
b) wspierać każdego wychowanka w jego rozwoju,
c) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego,
d) dbać o kształtowanie u wychowanków postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów,
e) kształcić i wychowywać dzieci w umiłowaniu ojczyzny, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka.
4. Do zakresu zadań nauczycieli należy:
a) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,
b) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
c) prowadzenie obserwacji pedagogicznych, dokumentowanych w ustalony sposób, zakończonych analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, opracowanie „Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej” dla rodziców,
d) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,
e) zapewnienie bezpieczeństwa dzieci podczas pobytu w przedszkolu i w czasie wycieczek oraz spacerów,
f) współpraca ze specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną,
g) planowanie własnego rozwoju zawodowego, systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych oraz aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,
h) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy dydaktycznych oraz troskę o estetykę pomieszczeń,
i) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci poprzez prowadzenie zajęć wyrównawczych,
j) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
k) realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących,
l) czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał,
m) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym oraz rekreacyjno-sportowym,
n) realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora, a wynikających z bieżącej działalności placówki.
5. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu :
a) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,
b) ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,
c) włączenia ich w działalność przedszkola.
6. Nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa wychowanków.
7. Nauczyciel powinien zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola, w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie placówki, zawiadomić pracownika obsługi przedszkola o fakcie przebywania osób postronnych.
8. Nauczyciel powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora przedszkola o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia wychowanków

§ 34
1. W przedszkolu może być zatrudniony pedagog, nauczyciel realizujący terapię pedagogiczną oraz psycholog.
2. Pedagog, terapeuta oraz psycholog w przedszkolu otacza opieką wszystkie dzieci, których rodzice wyrazili pisemną zgodę, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci mających niepowodzenia w nauce i sprawiających trudności wychowawcze.
3. W szczególności do zadań pedagoga, terapeuty i psychologa należy:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola;
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo dziecka w życiu przedszkola;
3) udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym i pozaprzedszkolnym uczniów;
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup i innych specjalistów w:
• rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola;
• udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

4. Zadania w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wykonuje każdy wychowawca w swojej grupie na bieżąco.
5. Nauczyciel może korzystać z pomocy fachowców zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, poradniach zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży oraz z innej pomocy fachowców i ośrodków wspierających rozwój dziecka i rodziny.

§ 35
1. W przedszkolu może być zatrudniony logopeda.
2. W szczególności do zadań logopedy należy:
a) prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy dzieci, w tym mowy głośnej,
b) diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wyników, udzielanie pomocy logopedycznej poszczególnym dzieciom z trudnościami w uczeniu się, we współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z dzieckiem,
c) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla dzieci, w zależności od rozpoznanych potrzeb,
d) współpraca z nauczycielami w celu minimalizowania zaburzeń wymowy oraz prowadzenia zabaw i ćwiczeń usprawniających narządy mowy,
e) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem dziecka,
f) prowadzenie szkoleń, pogadanek, warsztatów, zajęć pokazowych dla nauczycieli i rodziców,
g) prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 36
1. W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy samorządowi zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych i pomocniczo-obsługowych.
2. W oparciu o aktualne przepisy i potrzeby placówki dyrektor ustala zakres zadań
i obowiązków pracowników samorządowych.
3. Dyrektor zobowiązany jest do zapoznania każdego pracownika samorządowego ze szczegółowym zakresem obowiązków i ryzykiem zawodowym, co pracownicy poświadczają własnoręcznym podpisem.
4. Stosunek pracy pracowników samorządowych regulują odrębne przepisy.

§ 37
1. Do podstawowych zadań i obowiązków pomocy nauczycielki należy w szczególności:
a) spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci, poleconych przez nauczycielkę danego oddziału,
b) pomaganie w przygotowaniu pomocy do zajęć,
c) wykonywanie innych czynności pomocniczych wynikających z ramowego rozkładu dnia,
d) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora wynikających z organizacji pracy w przedszkolu.

§ 38
1. Do podstawowych zadań i obowiązków intendenta należy w szczególności:
a) opracowywanie jadłospisów w porozumieniu z dyrektorem i kucharką,
b) sporządzanie raportów żywieniowych i wydawanie na ich podstawie artykułów żywnościowych,
c) prowadzenie kalkulacji posiłków i nie dopuszczanie do przekroczenia ustalonych stawek żywieniowych,
d) dokonywanie zakupów żywności, środków czystości i innych artykułów niezbędnych w placówce,
e) prowadzenie ścisłej ewidencji środków trwałych oraz odzieży ochronnej,
f) prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
g) czuwanie nad prawidłowym zabezpieczeniem środków pieniężnych,
h) sprawdzanie rachunków pod względem merytorycznym,
i) sprawdzanie stanu kasy i sporządzanie protokołu kasy przynajmniej 2 razy w roku,
j) prowadzenie dokumentacji wymaganej przepisami higieny żywienia zbiorowego i HACCP zgodnie z obowiązującymi przepisami,
k) współdziałanie z pracownikami kuchni,
l) wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora.

§ 39
1. Do podstawowych zadań i obowiązków kucharki należy w szczególności:
a) kierowanie pracą kuchni,
b) przyrządzanie posiłków zgodnie z jadłospisem i normami żywieniowymi,
c) dbanie o czystość kuchni, urządzeń i sprzętu kuchennego,
d) przestrzeganie przepisów higieny żywienia zbiorowego i HACCP,
e) codzienne sporządzanie próbek żywieniowych na potrzeby SANEPIDU,
f) nadzorowanie prac wykonywanych przez pomoc kuchenną,
g) prowadzenie podręcznego magazynu,
h) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji pracy przedszkola.
§ 40
1. Do podstawowych zadań i obowiązków pomocy kuchennej należy w szczególności:
a) pomaganie kucharce w przygotowywaniu posiłków,
b) utrzymywanie w czystości kuchni, urządzeń i sprzętu kuchennego,
c) przestrzeganie przepisów higieny żywienia zbiorowego i HACCP,
d) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora wynikających z organizacji pracy w przedszkolu.

§ 41
1. Do podstawowych zadań i obowiązków sprzątaczki należy w szczególności:
a) utrzymywanie w czystości pomieszczeń powierzonych jej opiece,
b) pomaganie w wykonywaniu przez dzieci czynności samoobsługowych,
c) rozkładanie i składanie materaców służących do odpoczynku dla dzieci oraz utrzymywanie ich w czystości,
d) pomaganie nauczycielce w dozorowaniu dzieci podczas wycieczek i spacerów,
e) ponoszenie odpowiedzialności za powierzony sprzęt,
f) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora wynikających z organizacji pracy w przedszkolu.

§ 42
1. Do podstawowych zadań i obowiązków palacza/konserwatora należy w szczególności:
a) dbanie o bezpieczeństwo mienia przedszkolnego,
b) sprawdzanie stanu technicznego budynku, sprzętu w przedszkolu i w ogrodzie przedszkolnym
c) dbanie o wyznaczony teren zielony,
d) wykonywanie drobnych napraw sprzętu przedszkolnego,
e) dbanie o czystość i ład w piwnicy,
f) sygnalizowanie wszelkich uszkodzeń sprzętu i narzędzi,
g) utrzymywanie w placówce odpowiedniej temperatury
h) utrzymywanie w stanie używalności urządzeń grzewczych
i) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora wynikających z organizacji pracy w przedszkolu.
§ 43
1. Wszystkich pracowników obowiązuje przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ppoż., a w szczególności:
a) wspomaganie nauczycieli w wykonywaniu zadań zapewniających bezpieczeństwo dzieci,
b) udzielanie pomocy na prośbę nauczycieli w sytuacjach szczególnie uzasadnionych,
c) informowanie o stwierdzonych zagrożeniach i sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu dzieci.
2. Wszyscy pracownicy muszą zwracać uwagę na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola, w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie przedszkola oraz zawiadomić dyrektora o fakcie przebywania osób postronnych.
3. Szczegółowe zadania i obowiązki dla poszczególnych pracowników samorządowych określają ich zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności wynikające z niniejszego statutu, regulaminu pracy, kart stanowiskowych oraz innych wewnętrznych regulaminów i zarządzeń dyrektora przedszkola.

Przedszkolowo.pl logo