Opłaty

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2018
Dyrektora Przedszkola Publicznego w Polwicy
z dnia 12.02.2018r.


REGULAMIN NALICZANIA I ZWALNIANIA Z OPŁAT ZA POBYT I WYŻYWIENIE DZIECI W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM
W POLWICY

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59, 949 i 2203).
2. Uchwała nr XXXVIII/256/18 Rady Gminy Domaniów z dn. 17 stycznia 2018 roku
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Domaniów.
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. 2017 poz. 1875, 2232).
4. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020.
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1769).
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1
1. Regulamin naliczania i zwalniania z opłat za pobyt i wyżywienie dzieci
w Przedszkolu Publicznym w Polwicy zwany dalej „Regulaminem”, określa ogólne zasady naliczania opłat za pobyt i wyżywienie dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Polwicy, sposób dokonywania płatności oraz zasady i kryteria zwalniania lub obniżania opłat za pobyt i wyżywienie dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Polwicy.

Rozdział II
Opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu
§ 2
1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpłatną realizację podstawy programowej w zakresie nauczania, wychowania i opieki w wymiarze:
a. dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat - 5 godzin dziennie
b. dla dzieci objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym, od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat - 10 godzin dziennie.
2. Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, o którym mowa w ust.1a jest określony w godz. od 8:00 do 13:00.
3. Rodzice składają pisemną deklarację dotyczącą godzin pobytu dziecka w Przedszkolu. Zadeklarowane godziny rozpoczynają się i kończą na pełnych godzinach zegarowych począwszy od godziny 6:00 do godziny 16:00.
4. Wszelkie zmiany złożonych deklaracji obowiązują od 1- go dnia następnego miesiąca.
5. Rodzice dzieci, o których mowa w punkcie 1a, za każdą godzinę pobytu dziecka w Przedszkolu, wykraczającą poza czas określony w punkcie 2, ponoszą opłatę w wysokości 1 zł ( jeden złotych).
6. Miesięczna opłata za pobyt dziecka w Przedszkolu naliczana jest za miesiąc poprzedni ( z dołu).
7. Opłata miesięczna stanowi iloczyn liczby dni pracy przedszkola i ilości zadeklarowanych przez rodzica godzin dziennego pobytu dziecka
w Przedszkolu, wykraczających poza bezpłatne godziny, tj. od 6.00 do 8.00 oraz od 13.00 do 16.00
8. Wysokość opłaty miesięcznej za pobyt dziecka w Przedszkolu pomniejsza się o dni nieobecności dziecka w miesiącu poprzednim.

Rozdział III
Opłaty za wyżywienie dziecka w Przedszkolu
§ 3
1. Opłata za całodzienne wyżywienie dziecka w Przedszkolu wynosi 10 zł, w tym
a. I śniadanie- 2,50 zł
b. II śniadanie- 2,50 zł
c. Obiad – 5 zł
2. Rodzice pisemnie deklarują ilość spożywanych przez dziecko posiłków w Przedszkolu.
3. Wszelkie zmiany deklaracji obowiązują od 1- go dnia następnego miesiąca.
4. Opłata miesięczna za wyżywienie naliczana jest za poprzedni miesiąc
( z dołu).
5. Opłata miesięczna za wyżywienie dziecka stanowi iloczyn kwoty zadeklarowanych przez rodzica posiłków i liczby dni pracy przedszkola w poprzednim miesiącu.
6. Od dziennego zadeklarowanego przez rodzica wyżywienia dziecka nie odlicza się pojedynczych posiłków, nawet gdy są zgłoszone wcześniej.
7. Opłata miesięczna jest pomniejszona o zgłoszone przez rodzica nieobecności dziecka w Przedszkolu.
8. Zgłoszenia nieobecności dziecka należy dokonać osobiście lub telefonicznie u intendenta przedszkola, pod nr tel. 71 3019217, najpóźniej do godz. 8:00.
9. Zgłoszenie nieobecności po godzinie 8:00 spowoduje naliczenie opłaty za wyżywienie za ten dzień, a nieobecność będzie odliczana od kolejnego zgłoszonego dnia.

Rozdział III
Zwalnianie z opłat
§ 4
1. W przypadku, gdy z wychowania przedszkolnego, w Przedszkolu prowadzonym przez Gminę Domaniów, korzysta równocześnie więcej niż jedno dziecko, z tej samej rodziny, zwolnienie z opłaty o której mowa w § 2 ust.5 przysługuje w wysokości 50% na drugie dziecko i 100% na trzecie oraz każde następne dziecko.
2. Dzieciom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju przysługuje całkowite zwolnienie z opłaty o której mowa w § 2, ust.5
3. Dyrektor Przedszkola udziela zwolnienia lub obniżenia opłaty za wychowanie przedszkolne na pisemny wniosek rodziców.
4. Wniosek o zwolnienie lub obniżenie opłaty za wychowanie przedszkolne, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
5. Całkowite lub częściowe zwolnienie z opłaty za wyżywienie, o której mowa w § 3 ust.1 niniejszego regulaminu przysługuje:
a. w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny
b. w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych
6. W przypadku trudnej sytuacji materialnej rodziny wniosek o zwolnienie opłaty za wyżywienie składa się za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
7. W przypadku, wymienionym w ust.5b, decyzję podejmuje dyrektor Przedszkola, w porozumieniu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Gminnym Zespołem Oświaty, po zapoznaniu się sytuacją rodziny.

Rozdział IV
Naliczanie i wnoszenie opłat
1. Opłaty o których mowa § 2, ust. 5 oraz § 3, ust.1 naliczane są za poprzedni miesiąc ( z dołu).
2. Rodzice są powiadamiani o wysokości opłaty i ewentualnych zaległych zobowiązaniach pisemnie.
3. Opłaty za poprzedni miesiąc należy wnosić do 15 dnia miesiąca na konto.
4. Opłaty wnoszone są na konto Przedszkola Publicznego w Polwicy za pośrednictwem Banku Spółdzielczego w Oławie Oddział Domaniów nr 49 9585 0007 2006 0300 0433 0001
5. Za termin wpłaty uznaje się datę wpływu opłaty na konto bankowe.
6. Za każdy dzień zwłoki naliczane są odsetki ustawowe.


Przedszkolowo.pl logo