MISIOWA MAMA

"MISIOWA MAMA" MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY

REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO
MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY − edycja 2020/2021
I. ORGANIZATORZY PROJEKTU
1. Regulamin międzynarodowego projektu edukacyjnego „Mały Miś
w świecie Wielkiej Literatury” określa zasady oraz szczegółowe
warunki uczestnictwa w projekcie.
2. Organizatorem projektu w roku szkolnym 2020/2021 są Aneta
Konefał, dyrektor Przedszkola Publicznego nr 1 w Kolbuszowej, oraz
Grupa MAC S.A. (właściciel marek: MAC Edukacja, MAC Technologie
i MAC Dydaktyka), z siedzibą w Kielcach, przy ulicy Witosa 76, we
współpracy z CEBP 24.12 Sp. z o.o., wydawcą miesięcznika „Bliżej
Przedszkola”. O najlepszą, rekomendowaną w projekcie, literaturę dla
najmłodszych zadba Wydawnictwo Dwukropek, marka należąca do
spółki Wydawnictwo JUKA-91 Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 118, 02-230
Warszawa.
3. Autorem projektu jest Aneta Konefał, dyrektor Przedszkola
Publicznego nr 1 w Kolbuszowej.
4. Znak graficzno-słowny projektu (nazwa i logo) stanowi znak towarowy
i jest prawnie chroniony. Posługiwanie się nim poza określonym
w niniejszym Regulaminie zakresem wymaga każdorazowo uprzedniej
zgody Anety Konefał lub Grupy MAC S.A.
II. CEL PROJEKTU
1. Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa
we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi,
szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi,
specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi w całej Polsce i za
granicą.
2. Cele szczegółowe:
a) zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom −
uświadomienie roli czytelnictwa w życiu dziecka, wyrabianie
właściwych nawyków czytelniczych;
b) tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku
realizacji zadań stawianych przez nauczyciela;
c) wprowadzenie dziecka w świat literatury;
d) budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki,
twórczość plastyczną;
e) przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych;
f) propagowanie praw dziecka;
g) kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego;
h) rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności u
dzieci;
i) rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli;
j) kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci;
k) włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli
środowiska lokalnego;
l) promocja placówki oświatowej;
m)rozwijanie współpracy między nauczycielami;
n) kształcenie na odległość.
3. Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania
przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok
szkolny 2020/2021.

Moduły realizowane w grupie Smerfy:
Moduł I Książki dzieciństwa
Moduł II Mały Miś w świecie emocji
Moduł V Misiowe laboratorium " Czterech żywiołów"
Przedszkolowo.pl logo