COVID-19

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W POLWICY
W SYTUACJI ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO
WYNIKAJĄCEGO Z MOŻLIWEGO NARAŻENIA NA WYSTĘPOWANIE COVID - 19
Podstawa prawna:
• Ustawa o systemie oświaty i Prawo oświatowe
• Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi1) (Dz.U. z 2008 r. Nr 234, poz. 1570),
• Wytyczne przeciwepidemiologiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziecmi w wieku do 3 lat, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji sanitarnej(Dz. U. z 2019 r. poz.59, oraz z 2020r, poz. 322,374 i 567)
• Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz.69 ze zm.).
Przedmiot procedury
1. Przystosowanie przedszkola do obowiązujących wymogów prawa, związanych z ich funkcjonowania w warunkach pandemii.
2. Określenie zasad postępowania z dzieckiem chorym.
3. Profilaktyka
Cel procedury:
1. Zapewnienie zdrowych i bezpiecznych warunków przebywania, w tym ochrona zdrowia dziecka w przedszkolu.
2. Ustalenie zasad w zakresie:
- funkcjonowania przedszkola związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz bezpiecznego przebywania w nich dzieci oraz pracowników;
- postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia oraz zachorowania na terenie placówki.
Zakres procedury
Procedura dotyczy wszystkich pracowników przedszkola, wychowanków przedszkola, a także rodziców/opiekunów prawnych wychowanków placówki.
ORGANIZACJA FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W POLWICY
W WARUNKACH PANDEMII
1. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w Przedszkolu Publicznym w Polwicy odpowiada Dyrektor Przedszkola.
2. W Przedszkolu stosuje się wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji.
3. Przedszkole pracuje w godzinach od 6.00 do 16.00.
4. Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci powinna wynosić co najmniej 16 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia ulega odpowiedniemu zwiększeniu na każde kolejne dziecko, z tym że; powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2m2, jeżeli czas pobytu dziecka nie przekracza 5 godzin dziennie; powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2,5 m2, jeżeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie.
5. Do przedszkola nie będą wpuszczani: dzieci, rodzice i opiekunowie oraz pracownicy
z objawami chorobowymi wskazującymi na infekcję.
6. Po wejściu do budynku przedszkola każdemu pracownikowi oraz dziecku mierzona jest temperatura bezdotykowym termometrem - pomiaru dokonuje wyznaczony przez dyrektora pracownik przedszkola.
7. W przedszkolu dzieci oraz nauczyciele i opiekunowie nie muszą zakrywać ust i nosa (nie ma obowiązku przebywać w maseczkach).
8. Wszyscy pracownicy zaopatrzeni są w środki ochrony indywidualnej wg wskazań GIS.
9. Pracownicy bezpośrednio obsługujący obowiązkowo posiadają maseczki lub/i przyłbice, rękawiczki jednorazowe.
10. Na czas pracy przedszkola, drzwi wejściowe do budynku przedszkola są zamykane.
11. Na tablicy ogłoszeń w holu znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować
w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie placówki.
12. Dyrektor zapewnia:
a. sprzęt, środki czystości i płyny do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie
z pomieszczeń przedszkola, placu zabaw oraz sprzętów, zabawek znajdujących się
w przedszkolu;
b. płyn do dezynfekcji rąk - przy wejściu do budynku oraz w miejscu przygotowywania posiłków, a także środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, przyłbice/maseczki ochronne dla pracowników odbierających rzeczy, produkty od dostawców zewnętrznych;
c. plakaty z zasadami prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk w pomieszczeniach sanitarno –higienicznych oraz instrukcje dotyczące prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk przy dozownikach z płynem;
d. pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe - gabinet logopedyczny, zaopatrzony w maseczki, rękawiczki i przyłbicę oraz płyn do dezynfekcji rąk (przed wejściem do pomieszczenia);
e. pełną informację dotyczącą postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wszystkim pracownikom jak i rodzicom.
13. Dyrektor:
a. nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników przedszkola zgodnie
z powierzonymi im obowiązkami;
b. dba o tym by w salach, w których dzieci spędzają czas, nie było zabawek, przedmiotów, których nie da się skutecznie zdezynfekować;
c. prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w placówce;
d. kontaktuje się z rodzicami/opiekunami prawnymi – telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka;
e. informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka lub pracownika;
f. współpracuje ze służbami sanitarnymi;
g. instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia;
h. zapewnia taką organizację, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci,
i. każdej grupie zapewni przebywanie w wyznaczonej, stałej sali oraz opiekę przez tych samych pracowników (nauczycieli i pomocy nauczyciela);
j. informuje rodziców o obowiązujących w przedszkolu procedurach postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia za pomocą telefonu lub poczty elektronicznej;
k. organizuje działalność przedszkola zgodnie z wytycznymi MZ, GIS i MEN.
14. Każdy pracownik placówki zobowiązany jest:
a. stosować zasady profilaktyki zdrowotnej:
• regularnie myć ręce przez 30 sekund mydłem i wodą oraz odkażać środkiem dezynfekującym zgodnie z instrukcją,
• kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia,
• unikania kontaktu z osobami, które źle się czują;
b. dezynfekować ręce niezwłocznie po wejściu do budynku placówki stosując ściśle zasady dezynfekcji rąk.
c. informować dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych
u dzieci;
d. postępować zgodnie z zapisami wprowadzonymi procedurami bezpieczeństwa;
e. zachowywać dystans między sobą – minimum 1,5 m;
f. stosować środki ochrony indywidualnej wg zasad określonych przez GIS, MZ;
15. Pracownicy pomocniczy: intendent, konserwator oraz personel kuchenny nie może mieć kontaktu z dziećmi oraz nauczycielami i pomocami nauczyciela.
16. Pomoce nauczyciela:
a. myją i/lub dezynfekują:
• ciągi komunikacyjne,
• poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, zabawki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie), kurki przy kranach,
• toalety dla personelu i dzieci,
• ręce po każdej czynności związanej ze sprzątaniem, myciem, itd.,
• zabawki, przedmioty, którymi bawiło się dziecko

b. wietrzą pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, tak aby nie narażać dzieci ani innych pracowników na wdychanie oparów
c. pracują w rękawiczkach - stosują ściśle zasady ich nakładania i zdejmowania oraz utylizowania;
d. wykonują inne stałe prace określone w zakresie czynności na stanowisku pracy.
17. Nauczyciele:
a. przestrzegają zaleceń dotyczących warunków organizacji zajęć;
b. stale obserwują dzieci;
c. zgłaszają dyrektorowi objawy chorobowe u dzieci, dostępność środków czystości i inne zgodnie z wymogami dot. bhp;
d. prowadzą edukację dzieci w zakresie:
• prawidłowego mycia rąk po skorzystaniu z toalety, przed posiłkami i po posiłkach,
• prawidłowego zachowania się przy stole (korzystanie z własnych sztućców, spożywanie posiłków z talerza przeznaczonego dla danego dziecka, picie napojów tylko z kubka przewidzianego dla danego dziecka itp.),
• zakazu wkładania zabawek do buzi, ochrony przed wkładaniem rąk do buzi,
• prawidłowego zachowania się podczas kichania i kaszlu, wycierania nosa
w jednorazową chusteczkę,
e. dbają o to, by dzieci przestrzegały w/w zasad;
f. wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia –przynajmniej raz na godzinę, jeśli jest to konieczne także w czasie zajęć;
g. prowadzą gimnastykę przy otwartych oknach;
h. dbają o to, by na placu zabaw dzieci z jednej grupy nie przebywały w bliskiej odległości
z dziećmi z innych grup
i. dbają o to, by dzieci w ramach grupy unikały bliskich kontaktów;
j. nie organizują w jednym pomieszczeniu zajęć, które skupiają większą liczbę dzieci;
k. podczas organizacji i pobytu na placu zabaw stosują się ściśle do wymogów GIS –odrębnie każda grupa, korzystanie z urządzeń jedynie w przypadku, gdy zostały dopuszczone przez dyrektora do użytku;
l. nie organizują żadnych wyjść poza teren placówki;
m. w kontaktach z innymi pracownikami zachowują odstęp wynoszący co najmniej 1,5 m.
PRZYPROWADZANIE I ODBIÓR DZIECI Z PRZEDSZKOLA.
1. Do przedszkola mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe.
2. Nie należy przyprowadzać dziecka do przedszkola, jeśli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
3. Na teren budynku przedszkola rodzice wchodzą przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności: powinni mieć zasłonięte usta i nos, oraz zdezynfekowane dłonie.
4. Podczas pobytu podczas przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola rodzice stosują się do zaleceń i wskazówek pracowników placówki.
5. Rodzic przyprowadza dziecko i odbiera dziecko w godzinach określonych przez siebie
w deklaracji.
6. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do szatni, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem 2 m. Pracownik odbiera dziecko od rodzica w odprowadza dziecko do właściwej sali.
7. W holu mogą jednorazowo przebywać 2 dorosłych i dwoje dzieci z zachowaniem odpowiedniego dystansu między sobą.
8. W przypadku gdy w szatni znajduje się większa liczba osób, rodzic czeka z dzieckiem przed budynkiem przedszkola.
9. Wskazane jest, aby dziecko było przyprowadzane i odbierane przez tę samą osobę.
10. Dziecko nie może wnosić do budynku przedszkola zabawek ani żadnych innych przedmiotów.
11. W przypadku stwierdzenia przez pracownika niepokojących objawów chorobowy u dziecka (podwyższona ciepłota ciała powyżej 37˚C.), należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu i niezwłocznie powiadomić rodziców w celu pilnego odebrania dziecka z podmiotu.
12. Odbiór dziecka po zajęciach w przedszkolu następuje w holu przedszkola poprzez wywołanie
z grupy i sprowadzeniu przez pomoc nauczyciela.
13. W przypadku, gdy dzieci przebywają na placu zabaw odbiór dziecka odbywa się również
poprzez przyprowadzenie dziecka przez nauczyciela w wyznaczone miejsce.
ŻYWIENIE

1. Przedszkole zapewnia wyżywienie dzieciom w czasie ich przebywania na terenie placówki.
2. Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny.
3. Pracownicy kuchni:
a. myją i dezynfekują ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie przygotowywane są posiłki;
b. myją ręce przed:
• rozpoczęciem pracy,
• przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona,
• po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną,
• po zajmowaniu się odpadami/śmieciami,
• po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji,
• po skorzystaniu z toalety,
• po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa,
• po jedzeniu i piciu ;
4. Myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych.
5. Intendent odbierając produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz, zakłada rękawiczki oraz maseczkę ochronną.
6. Intendent wyrzuca rękawiczki i wszelkie opakowania, w których zostały dostarczone produkty do worka na śmieci i zamykają go szczelnie, jeśli rozpakowanie produktu w danym momencie nie jest możliwe lub musi on pozostać w opakowaniu, pracownik myje/dezynfekuje opakowanie.
7. Przygotowując posiłki zachowują od siebie bezpieczny dystans zgodny z obowiązującymi przepisami;
8. Po zakończonej pracy, dezynfekują blaty kuchenne oraz inne sprzęty, środkami do tego przeznaczonymi;
9. Myją naczynia, sztućce w zmywarce w temperaturze 60 stopni C przy użyciu detergentów do tego służących/wyparzają naczynia i sztućce, którymi były spożywane posiłki.
10. Posiłki dla dzieci wydawane są w taki sposób, aby pracownicy kuchenni nie mieli kontaktu
z opiekunami, wychowawcami dzieci.
11. Dzieci posiłki spożywają przy stolikach w swoich salach.
12. Po zakończeniu spożywania posiłków przez dzieci pracownicy dezynfekują powierzchnię stołów oraz krzesła (poręcze, oparcia, siedziska), przy których spożywane były posiłki.
13. Posiłki dzieciom podają pomoce nauczyciela.

WYJŚCIA NA ZEWNĄTRZ
1. Przedszkole nie organizuje wyjść poza teren przedszkola.
2. W przypadku, gdy pogoda na to pozwoli, dzieci będą korzystały z placu zabaw, przy czym dzieci mogą korzystać jedynie ze sprzętów dopuszczonych do użytku przez dyrektora. Pozostałe sprzęty będą otaśmowane.
3. Na placu zabaw może przebywać jedna grupa.
4. Urządzenia znajdujące się na terenie placu zabaw dopuszczone do użytku na zakończenie każdego dnia są dezynfekowane.
5. Plac zabaw zamknięty jest dla rodziców/opiekunów prawnych i innych osób postronnych.
PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID-19
1. W Przedszkolu wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe. Pomieszczenie to jest zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk przed wejściem do pomieszczenia.
2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych (kaszel, gorączka, duszności, katar, biegunka, utrata węchu lub smaku), dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy.
3. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę go zastępującą.
4. Dyrektor niezwłocznie kontaktuje się telefonicznie:
z rodzicami, zakładem pracy rodziców, Powiatową Stację Epidemiologiczną oraz organem prowadzącym i informuje o objawach.
5. Wskazany przez dyrektora pracownik kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.
6. Nauczyciel, jeśli to możliwe, przeprowadza dzieci do innej, pustej sali, a sala, w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – stolików, krzeseł, zabawek).
7. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika przedszkola, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa - przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną/przyłbicę i rękawiczki.
8. Rodzice izolowanego dziecka odbierają je z przedszkola przy głównych drzwiach wejściowych do budynku placówki.
9. W przypadku wystąpienia u pracownika przedszkola będącego na stanowisku niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę
i informuje dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu – zachowując stosowny dystans
i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia.
10. Dyrektor lub osoba wyznaczona wstrzymuje przyjmowanie do przedszkola kolejnych dzieci, zarządza mycie i dezynfekcję obszaru, w którym przebywał i poruszał się pracownik.
11. Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną (numer znajduje się na tablicy ogłoszeń w dolnym holu) i wprowadza do stosowania na terenie placówki instrukcje i polecenia przez nią wydawane.
12. Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-19 jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną.
13. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte, dezynfekowane są powierzchnie dotykowe.
14. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
15. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych dzieci czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19.
16. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.
17. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w placówce, dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.


PRZEPISY KOŃCOWE
1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w przedszkolu od dnia 1.08. 2020r. do czasu ich odwołania.
2. Do przedszkola w pierwszej kolejności mogą uczęszczać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dziećmi w domu. W przypadku zgłoszenia przez rodziców większej ilości dzieci, niż określona przez dyrektora placówki jako bezpieczna, pierwszeństwo w przyjęciu będą miały dzieci, których rodzice są pracownikami ochrony zdrowia, służb mundurowych, handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem COVID-19.
3. Dyrektor przedszkola umieszcza w widocznym miejscu na terenie placówki telefony alarmowe i informacyjne, niezbędne do kontaktu w razie podejrzenia zakażenia:
Europejski numer alarmowy 112
Stacją sanitarno-epidemiologiczna 603 313 102
Pogotowie Ratunkowe 999
Straż Pożarna 998
Policja 997
Straż Miejska 986
4. Wszyscy pracownicy przedszkola oraz rodzice/prawni opiekunowie dzieci zobowiązani są do ścisłego stosowania i przestrzegania powyższej procedury.

Przedszkolowo.pl logo